Creative Stuff

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Carei

Roi Si Rofuip

 

Rofuip_2018.pdf

ROFUIP 2016-2017.docx

ROFUIP 2015-1.pdf

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ (ROI)

 

 I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulile de disciplină stabilite prin acest document sunt obligatorii pentru toţi angajaţii liceului, pe întreaga durată a anului şcolar, şi au îndatorirea de a le aplica întocmai.

2. Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară.

3. Părinţii elevilor vor fi rugaţi să sprijine permanent liceul, să prezinte propuneri pentru îmbunătăţirea ordinii şi disciplinei atât în liceu cât şi afara lui, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii muncii.

 

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN LICEU

1. Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei, cuprinde următoarele forme de învăţământ: invatamant liceal curs de zi si seral, invatamant SAM, anul de completare cl XI zi, ruta progresiva zi si seral, scoala post liceala seral.

2. Întreaga activitatea de curs de zi se desfăşoară in doua schimburi între orele 8.00-21.00 cu ora de 50 minute şi pauze de 10 minute .

3. Serviciul secretariat, contabilitate îşi desfăşoară programul între orele 8.00 – 16.00;

4. Personalul de îngrijire şi cel de pază îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului;

5. Semnarea condicii de prezenţă este obligatorie, indicându-se subiectul lecţiei respective. Întrarea la clasă se face imediat ce a sunat.

6. La începutul semestrului fiecare cadru didactic va prezenta planificările calendaristice, cât şi planificarea temelor pentru orele de dirigenţie, conducerii liceului în primele zile;

7. Profesorii diriginţi sunt obligaţi să verifice zilnic starea de disciplină în clasă;

8. La nivelul clasei profesorul diriginte poate stabili un regulament propriu, însă subordonat celui din liceu;

9. Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice;

10. Orice învoire a cadrelor didactice se face prin înlocuirea cu un alt cadru didactic, care să asigure orele pe perioada respectivă. Înlocuirea se face cu acordul directorului sau directorului adjunct,pe baza unei cereri scrise şi se anunţă cel târziu înainte de începerea programului. Anunţul se poate face şi la serviciul secretariat. Învoirile sunt considerate zile din concediu. În caz de boală se comunică situaţia serviciului secretariat iar la reluarea activităţii se prezintă certificatul medical;

11. Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar cu respectarea orelor de începere şi de terminare a acestora; în cazul în care unii profesori realizează alte ore decât cele prevăzute în orar ( lecţii, ore de dirigenţie, etc) se cere acordul conducerii liceului;

12. Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de note. De asemenea rezultatele obţinute de elevi la lucrările scrise, să fie comunicate elevilor în termen de 7 zile de la susţinerea lucrării;

13. În relaţia profesor – elev, nu se vor utiliza metode ce duc la încălcarea demnităţii elevului;

14. Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de director sau directorul adjunct al liceului;

15. Cadrele didactice au obligaţia să nu fumeze în locurile unde au acces elevii, să nu vină la liceu sub influenţa băuturilor alcoolice;

16. Cadrele didactice se bucură de toate drepturile prevăzute de Statutul Personalului Didactic sau de alte reglementări ale MECTS;

17. În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris sau verbal, abaterea constatata profesorului diriginte, iar în cazul în care se constată că nu se iau măsurile ce se impun, va înainta o sesizare conducerii liceului, Consiliului Profesoral al clasei sau Consiliului Profesoral al liceului, situatie ce va fi analizata in Comisia de disciplina a scolii;

18. Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un număr de absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă;

19. Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a Regulamentului Şcolar şi a celui de Ordine Interioară;

20. Cadrele didactice sunt obligate să participe la Consiliul Profesoral si la Consiliului Profesoral al clasei;

21. Profesorii trebuie sa aibă o ţinută morala demna, în concordanta cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă si un comportament responsabil;

22. Personalului didactic de predare îi este interzis:

ü  sa părăsească sala de clasa / sala de desfăşurare a activităţii / sala sau terenul de sport , în timpul desfăşurării activităţilor didactice;

ü  sa folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice;

ü   sa elimine elevii din clasa / sala de desfăşurare a activităţii,

ü  sa învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale,

ü   sa motiveze absentele elevilor cărora nu le este diriginte

23. Pentru nerespectarea R.O.I., cadrele didactice vor fi sancţionate conform statului cadrelor didactice;

 

III. ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DIRIGINTE

1. Întocmeşte semestrial planul orelor de dirigenţie, pe care îl prezintă într-o oră de clasă colectivului de elevi şi apoi conducerii liceului;

2. Se preocupă de respectarea Regulamentului Şcolar, cât şi a celui de Ordine interioară. Reglementările sunt prezentate elevilor, ei având obligaţia de a le respecta;

3. Completează documentele şcolare necesare: catalog, acte pentru alocaţie, acte pentru burse şcolare, diverse situaţii ce se ivesc pe parcursul anului şcolar;

4. Urmăreşte prezenţa elevilor la cursuri, cât şi la activităţile extraşcolare organizate de liceu. În cazul unor abateri de la regulamente, prezintă situaţia în Consiliul Profesoral al clasei sau Consiliului Profesoral al liceului, unde propune măsuri ce se impun;

5. Stabileşte reguli precise de comportare în clasă, cât şi atribuţiile elevilor în cadrul colectivului. 6. Convoacă la liceu , ori de câte ori este nevoie, părinţii elevilor;

7. Se preocupă, împreună cu comitetul de părinţi, pentru buna gospodărire a sălii de clasă, unde îşi desfăşoară activitatea;

8. Preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevi;

9. Răspunde de întreaga activitate a clasei şi nimeni nu poate lua măsuri disciplinare sau de altă natură, decât cu consultarea profesorului diriginte;

10. Informează elevii şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la testările naţionale, la bacalaureat, precum şi la certificarea competenţelor profesionale, la metodologia de continuare a studiilor;

11. Urmăreşte frecvenţa elevilor – săptămânal - cercetează cauzele absenţelor unor elevii şi informează părinţii acestora;

12. Prezintă rapoarte semestriale privind activitatea clasei, cât şi starea disciplinară a elevilor.

IV. MĂSURI SPECIALE DE SECURITATE ŞI PROTECŢIE ÎN LICEU

1. Întrarea elevilor în liceu, se va face prin caile de acces stabilite la inceputul anului scolar . In liceu elevii vor purta ecusoane, care nu vor fi transmisibile;

2. Se interzice accesul elevilor în liceu în timpul orelor de curs;

3. Se interzice ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor de curs ( doar în cazuri excepţionale )

4. În incinta liceului este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri, seminţe;

5. Se interzice introducerea şi folosirea de arme albe, materiale explozive, obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa şi securitatea elevilor, cadrelor didactice sau personalului liceului;

6. Se interzice accesul în liceu cu materiale audio-vizuale cu caracter obscen;

7. Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor. Elevii care folosesc telefoane mobile în timpul orelor vor fi sancţionaţi . Telefoanele vor fi reţinute de profesori, şi vor fi predate părinţilor pe bază de semnătură că au primit telefoanele şi au luat la cunoştinţă de abaterea disciplinară şi sancţiunea aplicată;

 

V. ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU

1. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul semestrului,în funcţie de ziua în care este programat.

2. Profesorul de serviciu răspunde, supraveghează şi controlează programul zilnic al liceului. La începerea serviciului pe liceu, se prezintă la director sau director adjunct pentru a fi informat asupra evenimentelor sau problemelor din ziua respectivă;

3. Programul zilnic se desfăşoară între orele 7.30 – 15.00 si 16.00-21.00.

4. Asigură, împreună cu elevii de serviciu din clase, cât şi cu sprijinul diriginţilor, ordinea şi disciplina în liceu;

5. Asigură prezenţa la ore a tuturor cadrelor didactice, conform orarului zilnic; în caz de absenţă a unui profesor informeaza directiunea liceului. Orice nerespectare a programului zilnic este comunicată conducerii liceului;

6. Controlează respectarea regulamentelor şcolare, în special cu privire la ţinuta elevilor, fumatul, deplasarea pe holurile liceului, intrarea persoanelor străine;

7. Ia cunoştinţă de eventualele conflicte dintre elevi şi impune măsurile necesare, iar dacă este cazul informează conducerea liceului;

8. Profesorul de serviciu pe liceu are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru remedierea anumitor probleme ce apar în timpul serviciului;

9. Supraveghează respectarea normelor de protecţia muncii (SSM), PSI(ISU), şi de protecţia mediului;

10. La terminarea serviciului ia legătura cu personalul care asigură paza, pentru a se asigura securitatea liceului, solicită verificarea de către paznic dacă sunt încuiate laboratoarele, cabinetele, sălile de clasă. Consemnează în Caietul de procese-verbale ale profesorului de serviciu diverse evenimente şi propune unele măsuri ce le crede de cuviinţă. Procesul-verbal se predă directorului sau directorului adjunct.

 

VI. OBLIGAŢII ALE ELEVILOR

1. Să fie prezent la liceu la ora 7,50;

2. Să respecte Regulamentul de funcţionare al liceului şi Regulamentul de ordine interioară;

3. Să fie prezenţi în clasă la începerea orei, orice întârziere este sancţionată conform regulamentului;

4. Să aibă o ţinută decentă în liceu şi în curtea liceului. Prin ţinută indecentă se înţelege: pantaloni scurţi, cămaşă scoasă din pantaloni, şapcă purtată necorespunzător, pantaloni şi bluze mulate pe corp purtate de fete, vopsirea părului în mod strident, machiaj exagerat, ţinută provocatoare. Elevii care se prezintă cu o ţinută indecentă vor fi trimişi să-şi schimbe vestimentaţia şi vor primi observaţie individuală. Pentru repetarea abaterilor se vor aplica sancţiuni mai aspre, însoţite de scăderea notei la purtare;

5. Hainele fetelor trebuie sa fie curate, decente. Machiajul sa fie discret si unghiile îngrijite si colorate in tonuri deschise;

6.  Băieţii să poarte haine curate, pantaloni lungi, de lărgime si lungime normala si încălţăminte comodă. Elevii nu vor purta barbă; parul trebuie sa fie pieptănat îngrijit, nevopsit

7. Elevii, atât fetele cât si băieţii, nu vor purta pe fata cercei, piercinguri;

8. Elevii să nu părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. In cazuri excepţionale, se va cere permisiunea profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu, care-l învoieşte pe propria răspundere. În situaţia în care elevul nu are acordul profeso-rului, răspunde personal de hotărârea sa.;

9. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor ecusonul şi carnetul de elev şi să le prezinte profesorilor şi celorlalţi angajaţi ai liceului, când li se solicită acest lucru. Refuzul de a se legitima sau de a prezenta carnetul de elev se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu 1 punct;

10. Vineri după amiază, sâmbăta şi duminica se pot organizează activităţi extra-curriculare pe baza unei planificări aprobate de director sau directorul adjunct;

11. Nu se organizează activităţi gen: discotecă, baluri, concursuri de miss, concursuri sportive, excursii, drumeţii, banchete etc., decât in afara orelor de program ;

12. În situaţii excepţionale de întârziere sau lipsă a profesorului de la oră, elevii rămân în clasă sub conducerea şefului de clasă şi desfăşoară în linişte, activităţi de muncă independentă, pentru a nu deranja celelalte clase din liceu. Dacă aceasta se întâmplă la ultima oră din programul şcolar, elevii vor putea pleca acasă numai după ce au anunţat conducerea liceului şi au primit învoirea în acest sens. Dacă o clasă părăseşte liceul înainte de terminarea programului fără aprobare din partea conducerii liceului, toţii elevii sunt declaraţi absenti nemotivat, consemnati în catalog, şi li se va scădea nota la purtare cu un punct;

13. Elevii au obligatia de a pastra integritatea obiectelor din dotarea salilor de clasa, cabinetelor, laboratoarelor, a salii de sport si a cartilor imprumutate de la biblioteca. In caz contrar, vor suporta cheltuielile de reparatie sau vor inlocui obiectul deteriorat cu unul nou.

14. Elevii vinovaţi de distrugerea, deteriorarea bunurilor din liceu vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. În cazul în care nu se cunoaşte vinovatul, răspunderea devine colectivă ( a clasei şi a dirigintelui ). Aceiaşi sancţiune se aplică şi pentru distrugerea sau deteriorarea bunurilor din apropierea sălilor de clasă. Elevii care distrug baza materială a liceului vor fii sancţionaţi şi obligaţi să înlocuiască sau să plătească obiectele distruse în maxim 7 zile;

15. Elevii nu au voie să staţioneze în faţa Cancelariei, a cabinetelor directorilor, a secretariatului, contabilităţii. Elevii trebuie să respecte programul de audienţă la directori sau serviciul secretariat;

16. Elevii care au un comportament neadecvat vor fi monitorizaţi;

17. Elevii pot fi învoiţi pe semestru maxim 5 zile (maxim 35 ore). Cererea şi adeve-rinţele medicale vor fi înmânate dirigintelui în termen de 7 zile, de la reluarea cursurilor.;

18. Elevii au dreptul să conteste nota la o lucrare scrisă sau la examinare orală. Contestarea se va face în aceeasi zi.

19. Elevilor li se interzice să aducă persoane străine în liceu, orice încălcare a acestei dispoziţie va aduce sancţiuni conform regulamentului în vigoare;

20. În cadrul orelor de educaţie fizică elevii vor avea echipament sportiv;

21. Elevii scutiţi medical la ora de educaţie fizică vor fi prezenţi, şi pot primi alte sarcini;

22. Elevii care perturbă procesul de învăţământ prin vociferări, injurii sau alte activităţi faţă de cele ce ţin de procesul de învăţământ vor fi sancţionaţi conform regulamentului şcolar şi vor raspunde in fata Comisiei de disciplina. Familia elevului va fii informată;

 

VII. DREPTURILE ELEVILOR. RECOMPENSE

1. elevii beneficiază de drepturile prevăzute în art. 97 - 109 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005.

2. elevii vor fi recompensaţi prin premii acordate la sfârşitul anului şcolar.

a. Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie a tuturor anilor de liceu, cu condiţia să aibă 10 la purtare în toţi anii.

b. Se poate acorda un premiu de onoare pentru un elev care, prin rezultatele obţinute, a contribuit la creşterea prestigiului şcolii.

c. Se acordă premii speciale pentru elevii care au avut frecvenţă de 100%, media generală peste 8,50 şi media 10 la purtare.

 

VIII....RESPONSABILITATILE..ELEVILOR:;.SANCTIUNI..PENTRU  NERESPECTAREA ACESTORA

Este interzis elevilor:

1. sa distrugă documente şcolare, precum cataloage, foi matricole etc;

Ø sancţiuni:

- nota 4 la purtare pentru elevii claselor IX- X;

- exmatriculare pentru elevii claselor XI - XII.

2. să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ

Ø sancţiuni:

- la prima abatere : remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse;

- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor şi scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

3. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor.

Ø sancţiuni:

- mustrare scrisă.

4. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

Ø sancţiuni:

- mustrare scrisă.

5. să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc

Ø sancţiuni:

• pentru fumat:

- prima abatere: amenda

- abateri repetate: mustrare scrisă.

• pentru deţinerea sau consumarea de alcool:

- pentru elevii claselor IX -X: eliminare 3 zile (trei puncte scăzute la purtare);

- pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare cu drept de reînscriere.

• pentru deţinerea, consumare, traficarea drogurilor:

- eliminare 3 zile: exmatriculare;

- anunţarea organelor abilitate.

• pentru practicarea jocurilor de noroc:

- eliminare 3 zile (trei puncte la purtare).

6. să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc, care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

Ø sancţiuni:

- nota 4 la purtare, anunţarea organelor de ordine.

7. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

Ø sancţiuni:

- eliminare 3 zile (trei puncte la purtare).

8. să utilizeze telefoanele celulare şi alte mijloace de înregistrare audio-video în timpul orelor de curs;

Ø sancţiuni:

- la prima abatere: observaţie individuală consemnată în caietul dirigintelui, informarea părinţilor;

- pentru abateri repetate: mustrare scrisă.

9. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

Ø sancţiuni:

- pentru elevii claselor IX - X : 4 la purtare;

- pentru elevii claselor XI - XII: exmatriculare;

- anunţarea organelor de ordine.

10. să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

- o pentru ţinută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori stridente, machiaj strident, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă):

Ø sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor,

- abateri repetate; mustrare în faţa clasei (însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct, conform Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de invăţământ preuniversitar, 2005);

- pentru comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare: - mustrare scrisă.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

- abateri repetate: mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă.

11. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

- abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă.

12. să deranjeze orele.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

- abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă

13. să se angajeze în conflicte violente, bătaie.

Ø sancţiuni:

- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la exmatriculare în cazul elevilor claselor XI - XII.

14. să refuze respectarea regulamentului de ordine interioara a şcolii.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: mustrare scrisa

- abateri repetate:scăderea notei la purtare cu un punct

15. să se implice în acţiuni care aduc atingere ( degradarea ) imaginii şcolii.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: scăderea notei la purtare in funcţie de gravitatea faptei

- abateri repetate:mustrare scrisa

16. să copieze la teme sau la lucrările scrise

• copierea temelor:

Ø sancţiuni:

- refacerea temei;

• copiere la lucrări scrise:

Ø sancţiuni:

- prima abatere: nota 1 la purtare

- abateri repetate: nota 1 la lucrarea şi scăderea notei la purtare cu 1 punct

17. să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi.

Ø sancţiuni:

- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei;

- anunţarea organelor competente.

18. să desfăşoare activităţi de propaganda politică, prozelitism religios.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

- abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

19. să părăsescă şcoala în timpul programului

Ø sancţiuni:

- prima abatere: mustrare scrisa

- abateri repetate:scăderea notei la purtare cu un punct

20. să refuze prezentarea carnetului sau a legitimaţiei.

Ø sancţiuni:

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţilor;

- abateri repetate: mustrare în faţa clasei.

La abaterile menţionate la paragrafele 5, 7, 11, şi 20, se recomandă, după solicitarea acordului părinţilor elevilor implicaţi, consultarea psihologului şcolii.

IX.RELATIA PROFESOR-ELEV

1. Pot fi considerate neconforme cu legile si regulamentele scolare (inclusiv Acordul cadru de parteneriat) sau degradari ale relatiei profesor-elev (angajat-elev), urmatoarele actiuni initiate de angajatii unitatii si pe care, in consecinta, elevii (sau reprezentantii acestora) le pot semnala (conform procedurii) :

a. discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen

b. dicutiile cu tematică politică si religioasă în scop de propagandă

c. afirmatii a căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice

d. comportamente care contin amenintări sau atingeri cu privire la integritatea fizică

e. discriminarea sexuală , etnică şi religioasă

f. discriminarea pe criterii de rezidenţă (urban- rural ;intern – extern )

g. implicarea elevilor, cu acceptul sau fara acceptul lor, în actiuni a căror efecte sau proceduri contravin legilor şi regulamentelor şcolare

h. insusirea oricăror forme de venituri, ca parte a resurselor implicate de catre elevi, regulamentar sau neregulamentar, în activităţi şcolare şi extraşcolare, sau prin colaborarea acestora cu fundatii, asociatii etc

i. notarea elevilor sau a claselor de elevi in vederea obtinerii de catre profesor a unui fals prestigiu sau a unor avantaje materiale si financiare, de ambele parti sau de o singura parte

j. modificarea unei evaluari obiective prin influentarea sau constrangerea unui profesor

k. evaluarea denaturata a elevilor din motive concurenţiale (intre profesori,elevi sau clase de elevi)

l. facilitarea obtinerii de catre elev a unor avantaje sau drepturi, ( functii si atributii, transferuri, participari la activitati extrascolare, burse de stat sau din alte surse, premii, evaluari neobiective, modificarea evaluarii scolare sau a unei sanctiuni acordate sau aflata in procedura, motivarea neregulamentara a absentelor, etc), care contravin legilor si regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din initiativa elevului), prin impunerea oricarei forme de conditionare sau fara exprimarea unei pretentii din partea angajatilor; daca avantajele si drepturile se cuvin legal elevului, sustinerea lor de catre angajati se face fara emiterea unor pretentii si cu conditia nerealizarii unei situatii discriminatorii la nivelul elevilor

m. utilizarea muncii fizice sau intelectuale a eleviilor in scop personal sau in folosul scolii, prin constringeri de orice fel, impotriva vointei acestora (inclusiv in contextul unei sanctiuni de eliminare), sau in baza unor promisiuni de tratament preferential ( exerci-tarea unei influente asupra unei autoritati didactice sau alte facilitati)

n. indeplinirea din partea elevului a unei obligatii scolare regulamentare sau cerinta neregulamentara , eventual nereglementata , prin constrangeri determinate de amenintari sau concretizari ale acestora( retinerea sau nesemnarea cecului de alocatie, evaluare negativa sau angajarea oricarei forme de sanctiune), prevazute de regulamente dar nefondata in situatia data

o. constrangeri asupra elevului in vederea obtinerii din partea scolii a unor sume de bani sau bunuri de orice fel, ce au in mod legal statut de donatie sau sunt nereglementate in ceea ce priveste statutul

p. retinerea sau nesemnarea cecului in mod intentionat, nejustificat si neregulamentar

q. expunerea elevilor la informatii sau interpretari tendentioase legate de aspecte din viata privata sau profesionala a unui profesor (sau alt angajat al unitatii), sau cu privire la personalitatea acestuia, in orice spatiu din perimetrul scolii

r. atragerea de fonduri din partea elevilor(parintilor) prin promisiuni false sau nerealizate ulterior(activitati scolare sau extrascolare, materiale, dotari etc)

s. implicarea elevilor in colectarea de fonduri, cu exceptia celor stipulate in prezentul regulament

t. evaluarea neobiectiva, acordarea neregulamentara a notelor sau pe criterii nereglementate de legislatia scolara

u. denaturarea evaluarii elevului sau conditionarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau a reprezentantilor acestora) a unor sume de bani , bunuri de orice fel,servicii (destinate profesorului sau unitatii de invatamant) sau de participarea la meditatii private

v. absentele repetate ale profesorului

w. nemotivarea absentelor in conditiile incadrarii regulamentare a acestora

x. nerespectarea procedurilor de numire a sefului clasei

y. neinformarea elevilor in timp util cu privire la reglementari noi care ii privesc pe acestia, sau asupra unor termene, conditii de inscriere sau depunere de dosare

z. alocarea netransparenta si/sau neregulamentara de resurse financiare si materiale unor clase de elevi , in mod preferential sau neafisarea in loc vizbil a tuturor articolelor din regulamente, care-i privesc in mod direct sau indirect pe elevi

aa. imposibilitatea accesului la legi si regulamente, in continut integral, in spatiile specificate in prezentul regulament

bb. neasigurarea conditiilor igienice, termice, de iluminare in salile de clasa, cantina, grupuri sanitare etc

cc. nerespectarea drepturilor rezultate din regulamentul Consiliului elevilor

dd. expunerea nedemna a elevului prin propagarea unor informatii cu caracter privat, cu privire la situatia familiala, economica, juridica, medicala etc a elevului si familiei sale, ce pot genera o imagine negativa nejustificata a acestora si care pot influenta negativ evaluarea scolara sau pot genera tratamente discriminatorii si umilitoare

2. Procedura

a. Elevii se adresează dirigintelui cu termen de raspuns in 7 zile calendaristice.Lipsa raspunsului sau insatisfactia legată de acesta permite elevului sa se adresa in scris Comisiei de disciplină din cadrul CA.Termen de raspuns :7 zile calendaristice

b. În toate situaţiile în care elevul are statutul de reclamant poate alege un profesor care sa-l consilieze sau sa-l reprezinte in fata persoanelor sau comisiilor cu rol de ancheta sau decizie, sau poate fi reprezentat de unul dintre parinti/tutore legal sau oricare alta persoana adulta. Acelasi drept se aplica si in situatia in care elevul are statut de reclamat.

c. În situaţia în care dirigintele este persoana reclamată elevul se adreseaza mai întâi sefului comisiei dirigintilor, cu pastrarea tuturor procedurilor

d. În situatia în care unul dintre directori este persoana reclamata, elevul se poate adresa direct Comisiei de disciplina din CA.

e. Cadrul didactic reclamat nu poate lua parte la dezbateri si decizii in cadrul CA sau in comisia de ancheta a CP.

f. Nerespectarea procedurilor nu poate avea ca efect desconsiderarea reclamatiei venita din partea elevului; in aceasta situatie se impune convocarea nivelelor intermediare care nu au fost sesizate, pentru luarea la cunostinta a reclamatiei si parcurgerea regulamentara a procedurii.

g. Nivele ierarhic superioare elevului se pot autosesiza, aducand la cunostinta Comisiei de disciplina situatiile constatate.

h. Elevii sau reprezentantii acestora pot sesiza orice incalcare a drepturilor lor, rezultate din legi si regulamente.

i. Maniera de probare a declaratiilor (reclamatiilor) elevilor sau a reprezentantilor acestora ramane la latitudinea profesorilor sau a comisiilor solicitate.

 

CONSILIUL ELEVILOR

1. În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

2. Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a prezentului regulament intern.

3. Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a , pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ si unde vor prezenta periodic problemele ivite la fiecare clasa si modalitatile de rezolvare a acestora.

 

X.TRANSFERUL ELEVILOR

1. Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si ale prezentului regulamentului intern . Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor doua unităţi de învăţământ;

2. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 135 – 139 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor şcolare, în următoarele situaţii:

- la schimbarea domiciliului părinţilor într-o alta localitate;

- la recomandarea de transfer, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;

- la / de la învăţământul de arta sau sportiv;

- de la liceu la şcoala de arte si meserii;

- de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

 

XI.ATRIBUŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU ÎN CLASA

1. Zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte.

Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:

2. Urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi;

3. Asigură creta şi buretele pentru tablă, întreţine curăţenia tablei;

4. Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia colegilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe jos, sa folosească pentru aceasta coşul d e gunoi;

5. Aeriseşte clasa pe timpul pauzei;

6. Controlează, împreună cu şeful clasei, dacă pe timpul folosirii clasei de către alţi elevii s-a păstrat integritatea tuturor bunurilor şi sesizează dirigintele, administratorul sau conducerea liceului asupra neregulilor constatate;

7. Se prezintă în clasă cu 15 minute înaintea începerii cursurilor, pentru verificarea stării clasei şi face retuşurile necesare, rămâne la sfârşitul orelor pentru verificare stării clasei, apoi încuie sala de clasă;

 

 

 

XII. ŞEFUL CLASEI

1. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea liceului, se instituie funcţia de şef de clasă.

2. Şeful de clasă se numeşte conform Regulamentului de funcţionare a liceelor. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia.

3. Atribuţiile şefului de clasă sunt:

- Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului. Este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă.

- Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea bunurilor din clasă şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv;

- Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;

- Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;

- Este membru în Consiliul clasei.

 

 

XIII.NORME..DE..COMPLETARE..A..CONDICII..DE..PREZENŢĂ..A PROFESORILOR

1. Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic ( pe ore ) cadrele didactice;

2. Completarea condicii este efectuată de secretara scolii; Eventuale modificări se operează numai cu aprobarea directorului sau directorului adjunct;

3. Completarea se face fără a se omite ore din program, cadrele didactice vor avea grijă să consemneze tematica propusă conform planificării calendaristice semestriale;

4. Eventualele neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de către directori, care vor opera în condică cu cerneală roşie;

5. Condica de prezenţă a cadrelor didactice se numerotează şi se înregistrează la serviciul secretariat;

6. Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/ săptămânilor. Dacă există, se barează de către director sau director adjunct.

 

XIV.ATRIBUŢIUNILE SERVICIULUI SERCRETARIAT

1. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director;

2. Secretariatul asigura permanenta pe întreaga perioada de desfăşurare a orelor de curs;

3. Secretarul completează fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor şcolare;

4. În perioada vacantelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat;

5. Evidenta, selecţionarea, păstrarea si depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul MECTS, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996;

6. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului liceului;

7. Sarcinile pe cele două secretare ale liceului sunt prezentate în fişa postului pentru fiecare în parte;

8. La terminarea studiilor, în caz de transfer elevii trebuie să prezinte serviciului secretariat că nu au cărţi nerestituite sau alte obligaţii faţă de liceu neonorate;

9. După aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat sa solicite situaţia şcolara a elevului în termen de 5 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

 

XV.ATRIBUŢIUNILE SERVICIULUI CONTABILITATE

1. Serviciul de contabilitate al liceului este subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură si răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

2. Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative;

3. Alte sarcini sunt prevăzute în fişa postului.

 

XVI.ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ADMINISTRATIV

1. Serviciul de administraţie este subordonat directorului liceului;

2. Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea si de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere si curăţenie (mecanici, paznici, muncitori, personalulde intretinere);

3. Întregul inventar mobil si imobil al liceului se trece în registrul inventar al acesteia si în evidentele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale;

4. Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ si se aproba de director;

5. Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, administratorul poate schimba aceste sectoare, cu avizul directorului;

6. Muncitorii calificaţi sunt direct subordonaţi administratorului, răspund de buna funcţionare a instalaţiei de încălzire, electrice, sanitare;

7. Muncitorul calificat care se ocupă de funcţionarea centralelor termice, trebuie să supravegheze programul de distribuirea a agentului termic în liceu, internat, cantină, conform programului stabilit.

Răspunde şi de programul de distribuire a apei calde pentru elevii interni.

 

XVII.ATRIBUŢIUNILE BIBLIOTECARULUI

1. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ;

2. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii / centrului de documentare, asigura funcţionarea acesteia si este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii;

3. Îndruma lectura / studiul / documentarea / elaborarea lucrărilor elevilor si profesorilor , punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii / centrului de documentare ;

4. Sprijină informarea si documentarea rapida a personalului didactic si didactic auxiliar ;

5. Participa la toate cursurile specifice de formare continua;

6. Organizează si participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine si expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale etc;

7. Răspunde de întregul fond de carte al bibliotecii, iar în cazul unor pierde întocmeşte documentaţia necesară recuperării cărţilor: cei care pierd cărţi din fondul bibliotecii trebuie să le achite conform legislaţiei în vigoare sau sa le inlocuiasca cu un exemplar identic;

8. La terminarea studiilor, în caz de transfer elevii trebuie să prezinte serviciului secretariat că nu au cărţi nerestituite;

9. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de directorii liceului.

10. Nu poate solicita de la elevi sume de bani pentru intarzieri la restituirea cartilor

XVIII.ATRIBUŢIUNILE PERSONALULUI DE ÎNGRIJIRE

1. Personalul de îngrijire este direct subordonat administratului liceului şi răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat;

2. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului;

3. Personalul de îngrijire îndeplineşte si alte sarcini date de directori(curier etc).

 

XIX.ATRIBUTIUNILE SERVICIULUI DE PAZA

1. Personalul de paza are obligaţia de a ţine o evidenta riguroasă a persoanelor străine unităţii de învăţământ in care intra în incinta acesteia .

2. Personalul de pază are misiunea de a interzice accesul in instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intenţia vădita de a deranja ordinea si liniştea publica. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum si cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor produse în incinta si in imediata apropiere a liceului;

3. După terminarea orelor de program si în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia, se va arma sistemul de siguranta si supraveghere cu senzori de miscare si camere de supraveghere de către personalul de pază, care va controla, in prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza contra incendiilor si siguranţa imobilului;

4. Personalul de pază este subordonat administratorului liceului, care întocmeşte graficul lunar de serviciu, avizat de directorul liceului.

 

XX.....DISPOZITII,,LEGATE..DE..PERSONALUL..NEDIDACTIC..SI..DIDACTIC AJUTATOR

1. Concediile fără plată se acordă numai în perioada vacanţelor şcolare, cu respectarea prevederilor din contractul de muncă;

2. În timpul programului de lucru personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă de 30 minute inclusa in programul de lucru.

3. Se consideră abateri disciplinare

- întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

- întârzierea sistematică şi absenţe nemotivate de la serviciu;

- plecările nejustificate de la serviciu sau înainte de încheierea programului;

- refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

- neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor;

- manifestări care aduc atingere prestigiului liceului sau autorităţii;

- nerespectarea secretului profesional sau al confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

4. Pentru absenţe nemotivate de la serviciu de până la 3 zile sau maxim 24 ore, salariatul va fi diminuat cu reducerea salariului de pe o durată de o lună cu 5%, iar pentru repeta-rea abaterii va fi sancţionat cu 10% pe două luni;

 

5. Pentru mai mult de 3 zile consecutive salariatul va fi diminuat pe 3 luni cu 10%;

6. Pe toată perioada programului se interzice consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa în stare de ebrietate la serviciu;

7. Dacă un salariat de la personalul nedidactic sau didactic auxiliar se află sub influenţa alcoolului şi se constată de către administrator sau alt persoană din consiliul de administraţie, va fi supus unei anchete la comisia de disciplină şi se vor lua măsuri conform CODULUI MUNCII; În funcţie de gravitatea faptei se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă;

8. Personalul muncitor care răspunde de buna funcţionare a CENTRALEI TERMICE se vor gasi sub incidenta decretului 400;

 

XXI. RELATIA ANGAJAT-ANGAJAT

1. Pot fi considerate neconforme cu legile si regulamentele scolare sau degradari ale relatiei profesor-profesor, (angajat-angajat) actiuni individuale ale angajatilor sau de influentare a unei autoritaţi (persoană sau grup, indiferent de pozitia din statul de functii, din interiorul unitatii sau din structuri educationale externe), in mod direct sau prin intermediar, in scopul de a obţine de ambele parti sau de o singura parte:

a. avantaje financiare/bunuri/servicii:

- venituri salariale nejustificate sub orice forma (premii, gradatii, ore suplimentare, indemnizatii, deconturi, venituri rezultate prin nerespectarea normelor de calcul a salariilor, etc ), prin incalcarea normelor stabilite si a transparentei decizionale si procedurale

- resurse financiare bugetare preferenţiale pentru actiuni personale, activitati scolare si extrascolare, prin incalcarea normelor stabilite si/sau a transparentei decizionale si procedurale

- obţinerea preferenţială de spaţii, dotari, material cu scop didactic, prin incalcarea normelor stabilite si/sau a transparentei decizionale si procedurale venituri si bunuri rezultate din actiuni ce incalca normele si legile scolare si care presupun implicarea elevilor sub orice forma

- venituri financiare si bunuri oferite sau primite, ca suport al promisiunii obtinerii unui avantaj, materializat prin incalcarea legilor si normelor sau pentru realizarea unui drept ce se cuvine in mod legal

- mijloace fixe si circulante aflate in dotarea unitatii spre a fi folosite in scop personal si care aduc un prejudiciu financiar unitatii

- insusirea de bunuri prin schimbarea regimului contabil a acestora

- avantaje financiare si materiale nejustificate, ilegale, obtinute prin intermediul departamentelor de contabilitate si administratie si care aduc un prejudiciu bugetului unitatii

- utilizarea in folos propriu a resurselor financiare imobilizate in conturi sau aflate in casieria unitatii

- incheierea/intermedierea de contracte sau activitati de achizitie/oferta servicii in folosul scolii fara respectarea legilor in vigoare, eventual prin implicarea personalului neautorizat in acest scop, in vederea obtinerii de avantaje personale de orice fel, sau care aduc un prejudiciu financiar unitatii prin nivelul pretului, a calitatii  bunurilor achizitionate, prin inutilitatea achizitiei sau prin subevaluarea pretului ofertei

- avantaje financiare si bunuri rezultate din contracte de sponsorizare, donatii, proiecte finantate etc, prin incalcarea normelor stabilite si a transparentei procedurale

- servirea gratuita a mesei in cadrul cantinei, cu exceptia situatiilor stabilite in prezentul regulament

- utilizarea in folos propriu a personalului administrativ si auxiliar,in timpul programului de lucru

b. avantaje nefinanciare (sau eventual, cu implicatie financiara indirecta):

- functii si atributii de orice natura, obtinute/atribuite prin evitarea sau incalcarea legilor si regulamentelor sau prin nerespectarea criteriilor de numire sau selectie (in situatia in care nimeni nu indeplineste criteriile de numire sau selectie selectie acestea pot fi reinterpretate, cu conditia asigurarii transparentei decizionale si procedurale)

- functii si atributii de orice natura obtinute/atribuite fara asigurarea transparentei decizionale si procedurale

- prestigiu necuvenit, obtinut prin documente false sau neacoperite de activitati reale

- modificarea unei evaluării sau a unei sanctiuni date in mod regulamentar (sau aflata in stadiu de procedura), altfel decat prin mijloacele regulamentare de contestare sau prin cele stabilite explicit de evaluator sau de emitentul sanctiunii

- discriminarea pozitiva sau negativa nejustificata, pe criterii de varsta, vechime, performanta, etc (cu exceptia situatiilor reglementate); eventuala justificare a unei discriminari se face intr-o maniera transparenta, prin consultarea dupa caz, a CA , CP sau a comisiilor metodice

c. abuzul de autoritate

- utilizarea autoritatii aferenta functiei pentru decizii ,sanctiuni sau evaluari care contravin legilor si regulamentelor( scolare, altele decat cele scolare sau prezentului regulament) sau sunt nereglementate de acestea (situatie in care se impune consultarea altor factori de decizie)

- nerespectarea transparentei decizionale si a procedurilor in situatii precizate de prezentul regulament

- evitarea factorilor de decizie in situatii in care se impune legal consultarea acestora sau in situatii in care decizia nu se poate fundamenta pe reglementarile existente

- atribuirea de functii, responsabilitati, resurse financiare si materiale, spatii, servicii sau alte facilitati , fara specificarea criteriilor de atribuire si in mod netransparent, in situatiile in care criteriile nu sunt anterior stabilite si recunoscute

- atribuirea de functii sau responsabilitati angajatilor (cu exceptia celor anterior precizate in fisa postului), fara acordul liber al acestora, fara acordarea drepturilor financiare sau de alta natura ce se cuvin conform normelor sau care conduc la depasirea timpului de lucru

d. alte reglementari – pot fi reclamate urmatoarele:

- comportamentele jignitoare,ofensatoare la adresa altor angajati, realizate in cadru public (scolar); situatia grava o reprezinta manifestarea acestora in prezenta elevilor

- indiferenta fata de manifestarile de indisciplina ale elevilor

- situatiile nereglementate de nici o lege,regulament sau normativ, care ii privesc atat pe profesori (angajati) cat si pe elevi, fac obiectul unor consultari la nivelul grupurilor de decizie – CA, CP, comisii metodice,Comitetele de parinti, Consiliul elevilor, Consiliul clasei, clasa insasi.

 

2. Sanctiuni la adresa profesorilor/angajatilor

- Incalcarea pezentului regulament se sanctioneaza in conformitate cu legile si regulamentele scolare in vigoare si/sau prin depunctare la nivelul fisei anuale de evaluare la capitolele relatia profesor-profesor, profesor-elev, in functie de gravitate

3. Procedura

- Profesorii se adreseaza Comisiei de disciplina din CA, care are obligatia de a verifica veridicitatea unor afirmatii sau fapte reclamate; poate delega atributiile catre o comisie de profesori

4. Directorul/Directorul adjunct

- Are sarcina de a face informari complete cu privire la activitatile la care participa(desfasurate la nivelul Inspectoratului sau a altor institutii), in cadrul consiliilor sau in afara lor, dar obligatoriu in cadrul consiliilor; asigura accesul la baza de date privind legislatia

5. Comisia de disciplina din CA

- Isi desfasoara activitatea cu maxima transparenta in conformitate cu legile si regulamentele scolare

- Poate delega propriile atributii cu privire la stabilirea faptelor,dezbatere si decizie, Consiliului profesoral sau comisiilor de ancheta desemnate de aceasta, din proprie initiativa/ la cererea a 1/10 din numarul cadrelor didactice sau a 10 angajati; cererea se adreseasa in scris catre Comisia de disciplina din CA care are astfel dreptul si obligatia de a convoca Consiliul profesoral

6. Amanarea semestriala sau anuala :

- Solutia Consiliului clasei poate fi contestata la Comisia de disciplina.

- Comisia de disciplina poate cere rediscutarea cazului in Consiliul clasei; se pot penaliza abuzurile dar solutia nu poate fi schimbata de o alta autoritate in afara de Consiliul clasei

7. Asigurarea comunicarii cu asistenta sociala

- Unitatea va avea in permanenta un cadru didactic, cu atributii de centralizare a cazurilor sociale din randul elevilor si de colaborare cu serviciile de asistenta sociala

- Cadrul didactic este ales prin vot in cadrul Consiliului profesoral; va respecta restrictiile cu privire viata privata a elevilor si a familiilor acestora, ca norme de confidentialitate; in situatia incalcarii acestora sau a neindeplinirii atributiilor, se propune inlocuirea acestuia la solicitarea CA

 

XXII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Legii învăţământului şi Ordinului de aprobare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, aprobat de M.E.C.T. 4925/8.09.2005, , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 128/1997 Statutul personalului didactic si ROFPREU.

Art. 2. Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal nedidactic.

Art. 3. Regulamentul Intern oferă cadru organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii învăţământului, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Art. 4. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din Legea Învăţământului:

(1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

(2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

(3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MECI (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru director, personalul didactic de predare/asistare/gestiunii a invatarii, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti.

Regulamentul şcolii noastre, ce va putea fi consultat şi pe pagina web a unitatii,va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, împreună cu articolele 55 - 71, 91 – 134 din prevederile MECI, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

 

ELEVII DE SERVICIU

1. Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa.

2. În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.

3.Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor

 

 

BIBLIOTECA

1. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.

2. În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.

3. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.

4. Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.

 

SALA DE SPORT

1. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor de Educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al unui director.

2. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.

3. Uşa de intrare în clădire va fi încuiată înainte de începerea activităţilor didactice.

4. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în vestiarele aferente).

5. Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.

6. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.

7. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat în sală.

8. Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.

9. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.

10. Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către directori).

LABORATOARELE DE INFORMATICĂ

1. Laboratoarele de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecţiile de teorie la materia Informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese.

2. Accesul elevilor se face numai însoţit de către profesor. În timpul pauzelor, elevii vor părăsi spaţiul petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii sau pe holurile unitatii.

3. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului, cu excepţia claselor de matematică-informatică intensiv, unde copierea de pe dispozitivele externe de stocare este permisă, dacă nu afectează buna funcţionare a calculatoarelor şcolii.

4. Profesorii de informatică au obligaţia de a verifica laboratoarele la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile, în care se desfăşoară activităţi educative .Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.

5. Accesul persoanelor străine este strict interzis în laboratoare. (autorizarea accesului se face numai de către directori sau serviciul secretariat).

Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi de alimente in Laboratoarele de informatică.

Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratoarele de informatică îşi vor planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator.

6. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.

7. Instalaţia de climatizare se va porni doar cu acordul unui director sau a secretarului şcolii.

COMISIILE / CATEDRELE METODICE

Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe grupuri de discipline, conform hotărârii Consiliului de administraţie.

(1) Catedrele metodice se constituie din profesori de aceeaşi specialitate (min. 3) cf. hotărârii Consiliului de administraţie. Dacă din catedră fac parte profesori din mai multe discipline, şeful catedrei numeşte câte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.

(2) Comisiile / catedrele metodice elaborează, până la sfârşitul lunii iunie, o propunere de încadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate şi de planul de şcolarizare aprobat de ISJ

 

Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor.

(1) Consiliul de Administraţie desemnează şeful comisiei diriginţilor .

(2)Comisia diriginţilor are următoarele responsabilităţi:

· Conform fişei ISJ / MECT;

· coordonează activitatea Consiliilor clasei;

· colaborează cu Comisia pentru burse, Comisia de organizare a serviciului pe şcoală, Consiliului elevilor;

Art. 23. Profesorul diriginte / consilier educativ al clasei răspunde şi coordonează întreaga activitate educativă a clasei.

(1) Profesorul diriginte va întocmi următoarele documente:

-        fişa clasei

-        planul de activitate anual

-        planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare)

-        caietul dirigintelui (care trebuie să conţină fişa psihopedagogică, date personale, date familiale, fişa de evaluarea randamentului şi progresului şcolar ale elevilor)

-        contribuţii la comisia diriginţilor pe şcoală.

(2) Dacă diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini aceste atribuţii responsabilul Comisiei diriginţilor nu aprobă punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare şi poate propune Consiliului de administraţie atât neplata indemnizaţiei de diriginte cât şi retragerea calităţii de diriginte.

1. Laboranta si analistul de sistem(administratorul de retea) sunt subordonaţi directorului liceului şi respectă cerinţele impuse în colaborarea cu cadrele didactice ;

2. Laboranta si analistul sprijină şi activităţile de tehnoredactare a unor lucrări de secretariat;

3. Atribuţiile fiecărei funcţii de la aliniatul 1 sunt menţionate în fisele de post aprobate de director;

4. Personalul menţionat la aliniatul 1 sprijină serviciul secretariat în tehnoredactarea unor lucrări specifice;

5. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010-2011 şi se aplică alături de Regulamentul de funcţionare a liceelor, cât şi de Ordinele şi precizările venite de la ISJ –Satu Mare şi MECTS;

6. Membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să participe la toate şedinţele consiliului, prin convocare scrisă, cu minimul de 48 de ore înainte, şi vor trebui să cunoască ordinea de zi. În cazuri excepţionale pot fi convocaţi cu minimum o oră înainte. Convocarea o face directorul, iar în lipsa acestuia directorul adjunct, cu acordul directorului;

7. Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exprima părerea liber, au dreptul de a solicita informări legate de activitatea din liceu, să cunoască toate ordinele şi precizările venite de la ISJ, MECTS sau alte organizaţii. Pentru hotărârile luate în şedinţele Consiliului de Administraţie sunt solidari raspunzatori.O hotărâre luată se respectă, dacă a fost luată cu majoritate simplă.

8. Comisiile de lucru aprobate vor funcţiona conform Regulamentului de funcţionare a liceelor;

9. Fişele posturilor pentru profesori, responsabili de catedră, director, director adjunct, secretar şef, secretar, administrator, administrator financiar ,bibliotecara, laboranta, personalul de îngrijire, personalul de pază şi alt personal fac parte integrantă din prezentul Regulament de ordine interioară;

10. Planul de pază al liceului, cel de protecţia muncii(SSM), PSI(ISU), sunt de asemenea parte din prezentul Regulament;

12. Prezentul Regulament va fi prezentat întregului colectiv de cadre didactice, personalului auxiliar, elevilor.

 

 

Orice sugestie este binevenită şi va fi luată în considerare pentru îmbunătăţirea prezentului Regulament;

Identitatea Liceului este stabilita prin:

Denumire: Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei

Sediul: str. Iuliu Maniu nr.20 ,Carei, jud. Satu Mare

Director, Prof.Micovschi Adrian

Director adjunct, Prof. ing. Oprea Dorina